Kalendarium
strony — 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

1945/1946 — W związku z przejściem inż. K. Bohdanowskiej do pracy w Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego obowiązki dyrektora od 1946 do 1960 roku pełniła inż. Antonina Kopta. Szkoła przygotowywała młodzież do prowadzenia gospodarstw rodzinnych oraz gospodarstw zbiorowych typu zamkniętego, jak: pensjonaty, internaty, zakłady opieki społecznej. Absolwentki Liceum Gospodarczego po ukończeniu rocznego kursu pedagogicznego zdobywały kwalifikacje nauczyciela przedmiotów zawodowych w szkołach gospodarczych. Z uwagi na zmiany społeczno- gospodarcze i szybki rozwój przemysłu potrzebni byli pracownicy do placówek żywienia zbiorowego. Szkoła musiała ulec reorganizacji.

1949/1950 — 31 sierpnia 1950 r. Zarządzeniem Prezesa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego utworzono przy Państwowej Szkole Gospodarczej czteroletnie Technikum Gastronomiczne o gastronomicznym kierunku szkolenia i specjalności żywienie zbiorowe. Posiadało ono 2 klasy pierwsze na podbudowie siedmioklasowej szkoły podstawowej. Technikum ulokowano w budynku Konwentu O.O. Dominikanów przy ul. Siennej 11/13, gdzie mieściło się do tej pory II Państwowe Gimnazjum i Liceum im. św. Jacka.

1950/1951 — W Szkole funkcjonowały: Technikum Gastronomiczne ( czteroletnie), Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna ( po jednym oddziale klasy pierwszej i drugiej) oraz do 1952 roku dwuletnie Technikum Gastronomiczne z przemianowanego Liceum Gospodarczego. 1950 r. Rozpoczął swoją działalność warsztat szkolny w budynku Szkoły na ul. Siennej. Przez pierwsze dwa lata przygotowywał śniadania i obiady dla 100 osób. Jego kierownikiem w latach 1950- 1953 i 1961-1971 była nieżyjąca już p. Janina Książkiewicz, długoletnia nauczycielka przedmiotów zawodowych, pracująca w szkole od 1943 r. 23 czerwca 1951 r. Reforma szkolnictwa zawodowego, wprowadzona uchwałą nr 448 Prezydium Rządu, spowodowała reorganizację Państwowej Szkoły Gospodarczej. Dwuletnie Liceum Gospodarcze przekształcono w dwuletnie Technikum Gastronomiczne, natomiast dwuletnią Szkołę Żywienia Zbiorowego zmieniono na Zasadniczą Szkołę Gastronomiczną. Pierwsze absolwentki Technikum Gastronomicznego opuściły mury Szkoły w 1954 roku.

3 sierpnia 1951 r. Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Centralnego Urzędu Szkolnictwa Zawodowego Szkoła otrzymała nazwę Technikum Gastronomiczne Ministerstwa Handlu Wewnętrznego. Warunki lokalowe Szkoły były bardzo skromne. Do 1956 roku posiadała pracownię technologiczną, chemiczno-fizyczno-towaroznawczo-biologiczną, warsztat szkolny, jadalnię, 10 niewielkich sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, sekretariat, księgowość i pokój dyrektora. Brakowało pomieszczeń na bibliotekę, gabinet lekarski, świetlicę. Szkoła nie posiadała własnej sali gimnastycznej. Użytkowała pomieszczenie na ul. Szpitalnej 46/48 na II piętrze.

1951/1952 — 1 stycznia1952 r. Technikum Gastronomiczne zostało przekazane Centralnemu Zarządowi Szkolenia Zawodowego w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego. 1952 r. Zarządzeniem Ministra Finansów warsztat szkolny został przekształcony na gospodarstwo pomocnicze typu C, czyli pozostające na własnym rozrachunku. 1953/1954 — Wzrosła ilość uczniów do 294...       Kalendarium ciąg dalszy...

 
 
Jubileusz 100-lecia Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2 w Krakowie